Miasto Ustroń

Miasto

Apel Burmistrza Miasta Ustroń Informacja Starosty Cieszyńskiego. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie do deklaracji Wyciąg z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych UCHWAŁA NR XLI/532/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat UCHWAŁA NR XLI/533/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zasady segregacji odpadów komunalnych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń Harmonogram opróżniania koszy ulicznych Obowiązkowa deratyzacja Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ustroń Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Informacja o osiągniętych przez Miasto Ustroń wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Obowiązujące akty prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

21.05.2019Apel Burmistrza Miasta Ustroń

W związku z zatwierdzeniem przez Parlament Europejski tzw. „plastikowej dyrektywy” zwracam się z prośbą do mieszkańców miasta, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji jednostek i spółek „miejskich” oraz innych podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta do stopniowego ograniczania, a w efekcie wyeliminowania w miarę możliwości stosowania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań na żywność (w tym kubków na napoje, słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje, naczyń i sztućców wykonanych z plastiku, jednorazowych „foliowek” i reklamówek itp), styropianowych kubeczków i patyczków do balonów. Będzie to przygotowanie do zmian, które będą obowiązywały od 2021 r. t.j. zakazu wprowadzania tych produktów do obrotu.

20.08.2019Informacja Starosty Cieszyńskiego.

Treść dokumentu znajduje się w załaczniku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń

POJEMNIKI LUB WORKI NA ODPADY KOMUNALNE NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU ODBIORU ODPADÓW DO GODZINY 7 RANO W MIEJSCACH O RÓWNYM PODŁOŻU ŁATWO DOSTĘPNYM DLA POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH.
POJEMNIKI NA ODPADY POWINNE BYĆ OPISANE Z PODANIEM NUMERU NIERUCHOMOŚCI.
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (M.IN. FIRMY) ODBYWA SIĘ WEDŁUG ZADEKLAROWANEJ CZĘSTOTLIWOŚCI I ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Harmonogram

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości tej opłaty. W zależności od typu nieruchomości - stawki opłaty są następujące:

1. w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
- 14,40 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 24,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - opłata stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych rodzajów pojemników i nw. stawki opłaty za pojemnik:

JEŻELI ODPADY KOMUNALNE NIE SĄ PODDAWANE MECHANICZNEMU ZGNIATANIU:
- o pojemności 110 l - w wysokości 19,00 zł (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny), oraz 30,50 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny),
- o pojemności 240 l - w wysokości 40,50 zł (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny), oraz 65,00 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny),
- o pojemności 1100 l - w wysokości 168,25 zł (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny), oraz 271,00 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny),
- o pojemności 4 m3 - w wysokości 520,00 zł (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny), oraz 840,00 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny),
- o pojemności 7 m3 - w wysokości 911,00 zł (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny), oraz 1457,00 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

JEŻELI ODPADY KOMUNALNE SĄ PODDAWANE MECHANICZNEMU ZGNIATANIU:
- o pojemności 1100 l - w wysokości 504,00 zł (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny), oraz 758,00 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny),
- o pojemności 4 m3 - w wysokości 1559,00 zł (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny), oraz 2339,00 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny),
- o pojemności 7 m3 - w wysokości 2733,00 zł (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny), oraz 4090,00 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

3. w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – ryczałtowa stawka opłaty za rok w wysokości:
- 152,00 zł (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny), oraz 245,00 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny) - od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
- 46,50 zł (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny), oraz 75,00 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny) - od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, przy czym wysokość opłaty dla rodzinnego ogrodu działkowego stanowi iloczyn liczby działek wchodzących w jego skład oraz stawki opłaty za działkę.

PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała nr XLI/532/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości powyżej kwoty 9,40 zł od osoby, za każdą osobę w rodzinie.

W celu skorzystania z częściowego zwolnienia, o którym mowa powyżej, właściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz załącznikiem do deklaracji - Informacją o mieszkańcach posiadających Kartę Dużej Rodziny - do pobrania TUTAJ.

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma zastosowania, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

PODSTAWA PRAWNA:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualnie obowiązujący formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wersji do wydruku - do pobrania TUTAJ
(załącznik do deklaracji składają tylko właściciele nieruchomości korzystający z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla członków rodzin wielodzietnych)

Aktualny formularz ww. deklaracji obowiązuje od dnia 7 stycznia 2016 r.

PODSTAWA PRAWNA:

ARCHIWALNE FORMULARZE DEKLARACJI:
1. Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 25 stycznia 2013 r. do dnia 26 listopada 2014 r. - do pobrania TUTAJ;
2. Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 27 listopada 2014 r. do dnia 6 stycznia 2016 r. - do pobrania TUTAJ.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne):
 • za I kwartał  – do 5 kwietnia danego roku;
 • za II kwartał – do 5 lipca danego roku;
 • za III kwartał – do 5 października danego roku;
 • za IV kwartał – do 5 stycznia roku następnego;
 • lub w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Termin płatności rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
 • za cały rok z góry - do 5 lipca danego roku;
 • lub w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona bez wezwania (nie są wysyłane decyzje, ani nie są wystawiane faktury).

Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:
 • gotówką bądź kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1 w Ustroniu - parter, pok. nr 8 (w godzinach 7:30 - 15:30);
 • przelewem na indywidualnie nadawany nr rachunku bankowego Miasta Ustroń.

PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała nr XII/135/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Zasady segregacji

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w całej Polsce z dniem 1 lipca 2017 r. zmieniono zasady segregacji odpadów komunalnych w zakresie kolorów pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów – ujednolicono zasady segregacji wprowadzając tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO).

Na podstawie ww. rozporządzenia zmodyfikowano uchwałą Rady Miasta Ustroń nr XXVIII/334/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń, dostosowując go do ujednoliconych zasad segregacji odpadów. Zgodnie z nowymi zasadami odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. Pozostałe zasady segregacji odpadów obowiązujące dotąd w naszym mieście nie ulegają zmianie.

W praktyce dla mieszkańców miasta oznacza to, że odpady które uprzednio były zbierane do worków koloru pomarańczowego od 1 lipca 2017 r. będą zbierane do worków koloru żółtego razem z dotychczas tam gromadzonymi tworzywami sztucznymi. Worek koloru pomarańczowego zostanie zlikwidowany. Nadal natomiast segregujemy szkło bezbarwne do worków koloru białego, zaś szkło kolorowe do worków koloru zielonego, co jest rozszerzeniem dopuszczonym w WSSO.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ustroniu znajduje się przy ul. Krzywej 6 (wjazd od ul. Sportowej), na terenie dawnej stacji przeładunkowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu.

W PSZOK w ramach ponoszonej na rzecz Burmistrza Miasta Ustroń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez ponoszenia dodatkowych kosztów) można dostarczać (transport we własnym zakresie) odpady komunalne zbierane w sposów selektywny (papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, odpady biodegradowalne - w ilości do osiągnięcia rocznego limitu), a także powstające w gospodarstwach domowych chemikalia, opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Ponadto w PSZOK można oddać również za dodastkową opłatą (cena za usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych) powstające w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe, oraz powstające w ilości ponad limitowej odpady zielone i odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Szczegółowe informacje nt. limitów w oddawaniu odpadów komunalnych oraz usług dodatkowych znajdują się w dziale "Limity w oddawaniu i przyjmowaniu wybranych frakcji odpadów komunalnych, usługi dodatkowe z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi" (dostępnej TUTAJ).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. M. Konopnickiej 40.

PSZOK czynny jest:
 • od 1 marca do 31 paździenika - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, w soboty od 8:00 do 12:00;
 • od 1 listopada do 28 lutego - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00, w soboty od 8:00 do 12:00.

Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń świadczy Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, przy ul. M. Konopnickiej 40, tel. 33 854 52 42.

Zmieszane odpady komunalne przekazywane są do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Dębina 36 prowadzonej przez Spółkę "Cofinco-Poland", gdzie poddawane są sortowaniu i dalszemu zagospodarowaniu.
Odpady zielone z terenu Miasta Ustroń przekazywane są do instalacji w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101 prowadzonej przez BEST EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, przy ul. Gwarków 1.

Harmonogram opróżniania koszy ulicznych

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, iż kosze uliczne opróżniane są przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu ul. Konopnickiej 40 na bieżąco w miarę potrzeb (w okresie letnim także w soboty i niedziele).

Obowiązkowa deratyzacja

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno – spożywczych.
Na w/w obszarach deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku we wrześniu lub w październiku.
Na pozostałych obszarach deratyzację należy przeprowadzać w przypadku pojawienia się na nieruchomości gryzoni.
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości lub ich zarządcach.

Obowiązujące akty prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi


Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl