Miasto Ustroń

„Nasz zielony Ustroń"


                          
Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

 „Nasz zielony Ustroń – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”

Główny cel projektu:
Przeciwdziałanie degradacji i spadkowi powierzchni terenów zieleni w Ustroniu – poprzez rozwijanie zielonej infrastruktury, tworzenia i odnowienia zieleni przyulicznej oraz rewaloryzację parków miejskich w mieście wraz z zagospodarowaniem towarzyszącym na rzecz wzmocnienia funkcji rekreacyjnych i zdrowotnych.

Zakres projektu pn. „Nasz zielony Ustroń – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” obejmuje interwencję w sześciu wyodrębnionych lokalizacjach, które znajdują się w centrum Ustronia i stanowią swoiste zielone płuca śródmiejskiej części miasta, pełniąc funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe i zdrowotne. Obszar działań obejmuje:

1. Zagospodarowanie i odnowa terenu w Parku Lazarów
2. Zagospodarowanie i odnowa terenu skweru zieleni przy ul. Partyzantów
3. Zagospodarowanie i odnowa terenu w Parku Kuracyjnym - centralna część
4. Zagospodarowanie i odnowa terenu skweru zieleni przy wejściu do parku Kuracyjnego
5. Zagospodarowanie i odnowa terenu skweru zieleni przy ul. Grażyńskiego
6. Utworzenie i odnowa rabat i klombów różanych w centralnej części miasta
7. Mała architektura oraz połączenie ścieżek schodami  

Projekt jest zlokalizowany w terenie, w którym odnotowuje się przekroczenia jakości powietrza, wynikające z niskiej emisji. Szczegółowe prace będą obejmują uzupełnienie nasadzeń roślinnością wysoką, średnio wysoką oraz niską: byliny, krzewy itp., wykonanie małej architektury oraz wyposażenie terenów zieleni w urządzenia służące niewielkim gatunkom fauny miejskiej – budki lęgowe, karmniki, budki dla owadów itp.

Całkowita wartość projektu: 1.539.474,43 zł
Środki unijne: 1.329.528,72 zł
Środki z budżetu Miasta: 209.945,71 zł
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl