Miasto Ustroń

Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w UstroniuMiasto Ustroń realizuje projekt pn. ,,Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu” ”, który dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)”- dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów  dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej  dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

W ramach projektu zostaną zmodernizowane ścieżki i trasy spacerowe oraz zapory wodne,  zamontowane pryzmy dla płazów, hotele dla owadów, oświetlenie OZE, jak również wykonana zostanie ścieżka edukacyjna czy łąki kwietne.

Wartość projektu: 3 942 343,99 zł

Dofinansowanie: 2 200 228,00  zł

Wkład własny: 1 742 115,99 zł
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl