Miasto Ustroń

Rowerem przez Beskidy – etap 1


Miasto Ustroń wraz z partnerami Gminą Brenna i  Miastem Wisła realizuje projekt pn. ,,Rowerem przez Beskidy – etap 1”, który dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)” oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie,  poddziałanie 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs I.

Przedmiotem projektu jest modernizacja Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie trzech partnerskich gmin tj. Ustronia, Wisły oraz Brennej, a także wykonania na terenie Gminy Brenna fragmentu nowej wojewódzkiej trasy rowerowej o nr 604, której planowany przebieg wpisuje się w korytarz Bielsko – Biała – Cieszyn. Planowana łączna długość przebudowywanych tras rowerowych objętych projektem wyniesie ok. 14,94 km z kolei całkowita długość korytarza rowerowego wyniesie ok.18,5 km.

Całkowita wartość projektu: 10 810 349,95 zł,

Dofinansowanie:  8 928 024,29 zł

Wkład własny: 1 882 325,66 zł

w tym wartość projektu dla Miasta Ustroń 4.273.187,47 zł, w tym dofinansowanie 3.589.343,85 zł.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl