Miasto Ustroń

Rozbudowa ulicy Długiej w Ustroniu

Miasto Ustroń zrealizowało projekt pn. Rozbudowa ulicy Długiej w Ustroniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Cel bezpośredni projektu:
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową tj. poprawa wydajności lokalnego układu komunikacyjnego.

Projekt obejmuje rozbudowę ulicy Długiej:
• wymiana istniejącej konstrukcji drogi
• przebudowa skrzyżowań
• wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni i poboczach
• przebudowa zjazdów indywidualnych
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
• budowa chodnika
• przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Beneficjent: Miasto Ustroń
Priorytet: 7. Transport
Działanie: 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
Poddziałanie: 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

Całkowita wartość projektu (po zakończeniu inwestycji); 1 695 911.19 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 628 222.14 PLN
Dofinansowanie: 1 628 222.14 PLN
Wkład własny: 67 689.05 PLN
% dofinansowania: 100.00
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl