Miasto Ustroń

„Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń”
„Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna wraz z modernizacją instalacji CO, CWU oraz z zamontowaniem instalacji OZE budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń.

Budynki objęte termomodernizacją:
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu,
- Żłobek Miejski w Ustroniu,
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Ustroniu,
- Przedszkole publiczne nr 7 w Ustroniu,
- Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.


Finansowanie projektu
Wydatki kwalifikowane: 4  299  002,47 zł
Dofinansowanie z UE: 3 653 722,20 zł
Wkład z budżetu Miasta Ustroń: 2 373 835,58 zł
Dofinansowanie: 84,99%
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl