Miasto Ustroń

Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych - etap I

Miasto Ustroń realizuje projekt pn. ,,Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych - etap I”, który dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów  dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej  dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

W ramach projektu planowane są m.in. następujące działania:

-  modernizacja istniejącej ścieżki turystyczno-edukacyjnej, obejmującej lewy brzeg Wisły i częściowo prawy

-  budowa kładki pieszo – jezdnej

-  usunięcie roślinności obcej - zagrażającej rodzimym gatunkom

- montaż małej architektury, w tym budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, hoteli dla owadów, hibernakulum dla małych zwierząt

-  stworzenie ścieżki edukacyjnej o ochronie przyrody

Wartość projektu: 5 704 050,41 zł

Dofinansowanie: 3 145 000,00 zł

Wkład własny: 2 559 050,41 zł
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl