Miasto Ustroń

XVII Sesja Rady Miasta / 25.06.2020

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Ustroń w miesiącu czerwcu będą odbywać się z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Mieszkańcy chętni do udziału w posiedzeniach proszeni są o kontakt z Biurem Rady Miasta. W związku z aktualną bardzo ciężką sytuacją epidemiczną na terenie powiatu cieszyńskiego, na którą ma wpływ rosnąca w zastraszającym tempie liczba zakażeń patogenem SARS-CoV-2, najbliższa, XVII Sesja Rady Miasta odbędzie się jednak, podobnie jak sesja poprzednia z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość, w czwartek 25 czerwca 2020r. o godz. 14:00. Osoby, których udział w Sesji nie jest obligatoryjny a chcą brać w niej udział  proszone są o kontakt z Biurem Rady Miasta Ustroń. Ponadto na Sali Sesyjnej będzie przygotowane specjalne stanowisko wyposażone w odpowiedni sprzęt dla osób, które chcą obejrzeć sesję bądź zabrać głos.

Z uwagi, że najbliższa Sesja będzie sesją absolutoryjną, zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – dalej u.s.g, Rada rozpatrzy  Raport o stanie Miasta Ustroń. Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 u.s.g. w debacie nad raportem o stanie miasta głos mogą zabierać mieszkańcy miasta. Wymogiem stawianym – przez art. 28aa ust. 7 i 8 u.s.g. – mieszkańcowi, który chce zabrać głos w debacie jest złożenie (najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta) do przewodniczącego rady pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20  osób (wzór zgłoszenia oraz lista poparcia dostępne będą w Biurze Rady Miasta Ustroń). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Żaden przepis regulujący działanie organów gminy w stanie epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie uchyla, ani nie modyfikuje ww. regulacji umożliwiających mieszkańcom czynny udział w debacie nad raportem o stanie gminy.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl